Natur- og landskabspleje

Bestyrelsen har midler til natur- og landskabspleje. Midlerne skal anvendes til tiltag (også juridiske) i forbindelse med Ebeltoft Vig fredningen, fredsskovsproblemerne langs Fuglsøvejen, hegnsynsager for hegn langs vejene samt fældning af træer (og rydning af arealer) der er til gene for fællesskabet.

I grundejerforeningens område hersker en del forskellige regelsæt: Servitutter der i nogle områder skal tilsikre frit udsyn til vigen (Ebeltoft Vig fredningen), hegnsloven der siger 1,80 meter maximal højde ved vej op til 1,75 meter inde på grunden. Se vores hjemmeside for de servitutter der gælder i dit område. Bestyrelsen afgør hvilke projekter der skal støttes og det gøres på baggrund af en ansøgning. Grundejerforeningens medlemmer kan søge om tilskud indenfor de rammer, der er skitseret ovenfor. Ansøgning sendes til Arne Bojesen (arne.bojesen@gffs.dk)

Der skal ansøges inden arbejdet igangsættes, med angivelse af hvad det vil koste. Det kan eventuelt gøres ved at vedlægge ét eller flere tilbud (GFFS kan hjælpe med kontakt til professionelle træfældere). Da projekterne skal komme fællesskabet til gode, lægges der vægt på at der angives hvilket ”fællesskab” der er tale om i det enkelte tilfælde. Der lægges ligeledes vægt på at der er tale om GFFS medlemmer.


Kommunerne blev i 2014 pålagt at udarbejde en klimatilpasningsplan. Her er planen for Syddjurs kommune. Vi håber at planen kan være hjælpsom ifm at håndtere de problemer vi har med overfladevand i vores område.


I planen gives der udtryk for at den vil følges af handlingsplaner og indsatsplaner. Men det kommer ikke til at ske, har kommunen givet udtryk for. Det er en skam men GFFS vil bruge klimatilpasningsplanen til at holde kommunen fast på de ambitioner den giver udtryk for, således at vi kan arbejde os ud af problemerne.


Som planen siger "at borgere og grundejerforeninger selv må på banen og gøre en aktiv indsats for at klimasikre deres boliger og arealer mod oversvømmelser". Men den siger også "byrådet ønsker, at indsatsen mod oversvømmelser løftes samarbejde med borgere, foreninger, erhverv og forsyning. Det er et fælles ansvar".